نمونه سوال spss

 

 آزمون  spss

1-      چگونه فایل داده ها رابر اساس یکی ازمتغیر ها مرتب کنیم؟

   الف) منوی data گزینه ی split file را انتخاب می کنیم

    ب) ازمنوی view گزینه ی labels valueرا انتخاب می کنیم

    ج) از منوی data گزینه ی missing را انتخاب می کنیم

     د) از منوی file گزینه ی delete را انتخاب می کنیم

2-  برای نمایش برچسب داده ها در پنجره ی  داده ها کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف) منوی data گزینه ی split file را انتخاب می کنیم

    ب) ازمنوی view گزینه ی labels valueرا انتخاب می کنیم

    ج) از منوی data گزینه ی missing را انتخاب می کنیم

     د) از منوی file گزینه ی delete را انتخاب می کنیم

3-  اگر بخواهیم موارد خاصی از داده ها را انتخاب و بررسی کنیم ( نوعی فیلتر کردن) کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

 الف) منوی data گزینه ی split file را انتخاب می کنیم

    ب) ازمنوی view گزینه ی labels valueرا انتخاب می کنیم

    ج) از منوی data گزینه ی select case را انتخاب می کنیم

     د) از منوی file گزینه ی delete را انتخاب می کنیم

4- با استفاده از گزینه ی select case از منوی data چه عملی روی داده ها انجام می دهیم؟

 الف) انتخاب و بررسی موارد خاصی از داده ها ( نوعی فیلتر کردن)

 ب) نمایش برچسب داده ها در پنجره ی  داده ها

 ج) مرتب کردن داده ها

 د) رسم نمودار

5- اگر بخواهیم مقادیر یک متغیر را براساس متغیرهای دیگر محاسبه کنیم:

 الف) از منوی windows گزینه ی variable را انتخاب می کنیم

 ب) از منوی file گزینه ی delete را انتخاب می کنیم

 ج) امکان این کار وجود ندارد

 د) از منوی transform گزینه compute را انتخاب می کنیم

مسیر سایت

خانه دانشجويان دانشکده فنی الزهرا - تربیت بدنی نمونه سوال spss

 

آمار بازدید

بازدیدکنندگان
1040
مطالب
54
وب لینک ها
1
نمایش تعداد مطالب
30286