نمونه سوال spss

 

 آزمون  spss

1-      چگونه فایل داده ها رابر اساس یکی ازمتغیر ها مرتب کنیم؟

   الف) منوی data گزینه ی split file را انتخاب می کنیم

    ب) ازمنوی view گزینه ی labels valueرا انتخاب می کنیم

    ج) از منوی data گزینه ی missing را انتخاب می کنیم

     د) از منوی file گزینه ی delete را انتخاب می کنیم

2-  برای نمایش برچسب داده ها در پنجره ی  داده ها کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

  الف) منوی data گزینه ی split file را انتخاب می کنیم

    ب) ازمنوی view گزینه ی labels valueرا انتخاب می کنیم

    ج) از منوی data گزینه ی missing را انتخاب می کنیم

     د) از منوی file گزینه ی delete را انتخاب می کنیم

3-  اگر بخواهیم موارد خاصی از داده ها را انتخاب و بررسی کنیم ( نوعی فیلتر کردن) کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

 الف) منوی data گزینه ی split file را انتخاب می کنیم

    ب) ازمنوی view گزینه ی labels valueرا انتخاب می کنیم

    ج) از منوی data گزینه ی select case را انتخاب می کنیم

     د) از منوی file گزینه ی delete را انتخاب می کنیم

4- با استفاده از گزینه ی select case از منوی data چه عملی روی داده ها انجام می دهیم؟

 الف) انتخاب و بررسی موارد خاصی از داده ها ( نوعی فیلتر کردن)

 ب) نمایش برچسب داده ها در پنجره ی  داده ها

 ج) مرتب کردن داده ها

 د) رسم نمودار

5- اگر بخواهیم مقادیر یک متغیر را براساس متغیرهای دیگر محاسبه کنیم:

 الف) از منوی windows گزینه ی variable را انتخاب می کنیم

 ب) از منوی file گزینه ی delete را انتخاب می کنیم

 ج) امکان این کار وجود ندارد

 د) از منوی transform گزینه compute را انتخاب می کنیم

ورود به سایت

مسیر سایت

خانه دانشجويان دانشکده فنی الزهرا - تربیت بدنی نمونه سوال spss

 

آمار بازدید

بازدیدکنندگان
118
مطالب
51
وب لینک ها
1
نمایش تعداد مطالب
21616